અવનવું

હોમ  |

શાખાઓની વિગત

આર.ટી.ઓ. બ્રાન્ચની માહિતી- અત્રેની કચેરીમાં કાર્યરત શાખાની માહિતી નીચે મુજબ છે.

આર.ટી.ઓ. કચેરી સુરત, મજુરાગેટ, રીંગરોડ, પર ઓલી છે. આ કચેરીનું બિલ્ડીંગ ૩ માળમાં વહેંચાયેલું છે. આ કચેરીની કામગીરીના પ્રકાર મુજબ જુદી જુદી શાખા કાર્યરત છે.

1

ભોંયતળિયું

 
     
 

શાખા

રૂમ નં

1.

જન સંપર્ક અધિકારી

1

૨.

મામલતદાર

૩.

લર્નિગ લાયસન્સ

15

૪.

કેશીયર, ફોર્મ વિતરણ શાખા હિસાબી અધિકારી

૫.

ઇન્સ્પેકટર રૂમ

૧૩,૧૮

૬.

કર આકારણી પે. બસ

૧૭

૭.

મોટર વાહન પ્રોસીકયુટર

૧૪

     

પ્રથમ માળ

 
     
 

શાખા

રૂમ નં

1.

વહીવટી અધિકારી

૧૦૭

૨.

કોમ્પ્યુટર રૂમ

૧૦૫

૩.

આંકડાશાખા, ઇનવર્ડ-આઉટવર્ડ

૧૦૨

૪.

લાયસન્સ

૧૦૬

૫.

ટ્રાન્સપોર્ટ

૧૦૯

૬.

નોન ટ્રાન્સપોર્ટ

૧૧૩

૭.

સ્માર્ટ ઓપ્ટીકલ્સ કાર્ડ

૧૧૩

     

બીજો માળ

 
     
 

શાખા

રૂમ નં

1.

આ.ટી.ઓ. શ્રીની ચેમ્બર

૨૦૧

૨.

એ.આર.ટી.ઓ. શ્રીની ચેમ્બર

૨૦૪

૩.

અંગત મદદનીશ

૨૦૩

૪.

પરમીટ

૨૦૬

૫.

શાશન

૨૦૭

૬.

ડી.એ.

૨૦૯

૭.

સ્માર્ટકાર્ડ (લાયસન્સ)

૨૧૨

 

આમ ઉપરોકત વિગતે શાખાઓ કાર્યરત છે.

આકારણી, નોધણી, લાયસન્સ, પરમીટ, ડી.એ. અને ટેક્ષ બ્રાન્ચ.- શાખામાં કરવામાં આવતી કામગીરી માટે જરૂરી ફોર્મ તથા ફી ની વિગતો નીચે મુજબ છે.

અ.નં.

કામગીરીનો પ્રકાર નમુનો ફોર્મ લાગતી ફી વાહનનો પ્રકાર તથા ફી

1

વાહન રજીસ્ટ્રેશન

નમૂના-૨૦

મો.સા.-૬૦

મો. કાર-૨૦૦

ઓ. રીક્ષા- ૩૦૦

HGV/HPV
૬૦૦

અ- ટ્રાન્સફર
બ- વારસાઇથી ટ્રાન્સ.

નમૂના- ૨૯-૩૦

૩૦
૩૦

૧૦૦
૧૦૦

૧૫૦
૧૫૦

૩૦૦
૩૦૦

ડુપ્લી. રજી.

નમૂના-૨૬

૩૦

૧૦૦

૧૫૦

૩૦૦

એચ.પી.એ.

નમૂના-૩૪

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

એચ.પી. રદ

નમૂના-૩૫

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

સરનામા બદલી

નમૂના-૩૩

૨૦

૨૦

૨૦

૨૦

બીટી-બીટીઆઇ (વાહનના
પ્રકારમાં ફેરફાર)

નમૂના-બીટી આઇ

૧૫૦

૧૫૦

૧૫૦

૧૫૦

NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર)

નમૂના-૨૮

નથી

નથી

નથી

નથી

નો- ડયુ પ્રમાણપત્ર

સાદી અરજી

૪૫

૪૫

૪૫

૪૫

૧૦

સી.પી.આઇ.

નમૂના-૨૫

-

૩૦૦

-

-

૧૧

સી.એફ.એ.

નમૂના- સીએફઓ
નમૂના- સીએફ આટર્સ

-

-

૨૦૦

૩૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૧૨

ટ્રેડ સર્ટીફીકેટ

નમૂના-૧૬

૧૦૦

૨૦૦

૨૦૦

૨૦૦

૧૩

ડુપ્લી ટ્રેડ સર્ટી

નમૂના-૧૮

૫૦

૧૦૦

૧૦૦

૧૦૦

૧૪

નાણાંધીરનારને નવું રજી.
પ્રમાણપત્ર આપવા

નમૂના-૩૬

૩૦

૧૦૦

૧૫૦

૩૦૦

૧૫

ટેક્ષ સ્વીકારવા

નમૂના-એ.ટી.

એકસ ફેકટરી
કિંમતના ૬
ટકા

કિંમતના ૬ ટકા

કિંમતના L.S.TAX

G.V.W. પ્રમાણે
છ માસીક
દરે/વાર્ષિક દરે

 

વાહનની પરમીટ માટેની વિગતો

 

અ.નં.

પરમીટ મેળવવા
માટે અરજી સાથે
રજુ કરવાના
દસ્તાવેજો

ગુડઝ વાહનની નેશનલ
પરમીટની ફીની વિગતો

આંતર રાજય માટે
વાહનોની
પરમીટની ફી

ઓલ ઇન્ડીયા
ટુરીસ્ટ પરમીટ

1

વાહનનો ટેક્ષ ભરપાઇ કરવાનો પુરાવો

રૂ. ૩૫૦/- ઓર્થોરાઇઝેશન
રૂ. ૫૦૦- નેશનલ પરમીટ

ગુડઝ વાહન માટે ફી રૂ. ૩૫૦/-

વાહન કમિશનરશ્રીને અરજી કરવાની રહે છે.

ફીટનેશ સર્ટી

હોમ સ્ટે સિવાય નેશનલ પરમીટ મેળવવા માટે અરજીમાં ત્રણ રાજયોથી ઓણ નહિ

કોન્ટ્રાકટર કેરેજ ટેક્ષી, મેક્ષી, પેસેન્જર બસ માટે ફી રૂ. ૩૫૦/-

 

વીમા સર્ટી

દરેક પર રાજયનો વાર્ષિક કર રૂ. ૫૦૦૦/- તથા કેન્દ્ર શાશિત રાજય માટે રૂ. ૧૫૦૦/- નકકી કરેલ છે. ડીમાન્ડ ડ્રાફટ રજુ કર્યે થી પરવાના આપી શકાય

પ્રાઇવેટ સર્વિસ વ્હીકલસ સ્કુલ બસ પરમીટ ની ફી રૂ. ૩૫૦/-

 

પીયુસી સર્ટી

કર સર્ટી

   

રહેઠાણના પુરાવા

હંગામી પરમીટની ફી ૧૦૦/- માસ દીઠ

   

વાહન રીપેરીંગ માટે ગેરેજનો દાખલો

પેસેન્જર બસ-સ્પેશિયલ પરમીટની ફી ૧૦૦/- માસ દીઠ

   

બેંક બેલેન્સ

     
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
એઆરટીઓ વ્યારા માહિતી
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 1171833 Last updated on 08-05-2017