અવનવું

હોમ  |

જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

RTO SURAT VEHICLES POPULATION

    Years 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Transport Vehicles GOODS VEHICLES 'Truck/ Lorries 20669 22383 24713
'Tanker 812 845 856
Three Wheeler LGVs 21548 23933 26391
Other LGVs 13571 15160 17666
PASSENGER VEHICLES Buses 1417 1556 1668
'Maxi 746 851 956
School Buses 594 644 738
Private Service Vehicles 361 379 416
Taxi 1964 2070 2254
Auto Rickshaw 74814 79980 84099
  Ambulance 343 369 397
Trailor 9999 10242 10562
Total Transport Vehicles 146838 158412 170716
Non Transport Vehicles   Police Van 143 148 150
'Motor Cars & Station Wagon 165508 189370 220932
Jeep 13601 14613 14975
Two Wheeler 'Motor Cycle/ Scooters 1091025 1190354 1312557
Mopeds 179375 180545 183053
  Tractor 15683 16161 17096
Others 2167 2515 2903
Total Non Transport Vehicles 1467502 1593706 1751666
Total 1614340 1752118 1922382

 

REGIONAL  TRANSPORT  OFFICE  SURAT
MONTH -AUG-2012
SRNO. TYPE  OF  VEHICLES AS ON …AUG-2012
1 MOTOR  CYCLE 1543391
2 AUTO  RICKSHAW 85342
3 JEEP 14974
4 PRIVATE  AUTO  RICK. 2022
5 MOTOR  CAR 230152
6 TAXICAB 2267
7 MAXICAB 1057
8 STAGE CARRIAGE 122
9 PASSANGER  BUS 1606
10 SCHOOL  BUS 814
11 PRIVATE  SERVICE  VEH. 437
12 POLICE  VAN 143
13 GOODS  TRUCK 25316
14 TANKER 870
15 TEMPO 0
16 OTHER  LIGHT  VEH. 46000
17 TRAILOR 10588
18 NON  TRAS. TRAILOR 57
19 TRACTOR 17345
20 AMBULANCE 411
21 OTHERS 3036
  TOTAL 1985950
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
એઆરટીઓ વ્યારા માહિતી
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 1171837 Last updated on 08-05-2017