અવનવું

હોમ  |

આવકની માહિતી

STATEMENT OF INCOME OF RTO SURAT FOR YEARS 2005-2006 TO 2011-2012 (Rs.IN LAKHS)

2009-2010 13504.82
2010-2011 19635.38
2011-2012 24014.55

 

Mudda No. 1
Monthly Income Statement  For The Month-AUG-2012
NAME OF OFFICE -SURAT
Sr. No. Particulars  Income during this month
Rs. in Lakhs
Total Income upto this month
Rs. In Lakhs
1 B.M.V. Tax    
1.1 Lump Sum   Bmv  Tax 1015.60 5247.86
1.2 B.M.V.CC 147.18 867.75
1.3 Other BMV Tax  233.08 2747.53
  Total BMV Tax  1395.86 8863.14
2     Recovery Of Due Tax    
2.1 BMV CC 5.44 7.36
2.2 Other Bmv Tax  9.05 21.03
Total  Recovery Of Due Tax 14.49 28.39
3  IMV Fees :    
  3.1 Registration Fees 65.70 322.15
3.2 Driving & Conductor License Fees 36.15 206.09
3.3 Fees for Vehicle of Trade & Commerce-permit Fees 9.84 44.44
3.4 Selected No. Fees 60.05 334.08
3.5 DA  INCOME    
3.5.1 Overlod case 0.84 9.52
3.5.2 Other then Overload cases 146.21 811.97
Total DA INCOME 147.05 821.49
3.6 Other Receipt 0.00 0.00
Total IMV Fees 318.79 1728.25
4 Goods Tax   0.00 0.00
5 Passenger Tax   0.86 4.29
6 Income of National Permit :    
(a)  cash 0.00 0.00
(b)  D.D. 0.00 0.00
7 Other Income 0.00 0.00
GRAND TOTAL  (1 TO 7) 1730.00 10624.07
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
એઆરટીઓ વ્યારા માહિતી
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 1171806 Last updated on 08-05-2017