અવનવું

હોમ  |   અમારા વિશે  |
અમારા વિશે
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કામગીરી અને ફરજો : 1. મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ના પ્રકરણ-૨ (મોટર વાહનના ડ્રાઈવરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) અને પ્રકરણ-૩ (સ્ટેજ કેરેજના કંડક્ટરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) હેઠળ....
Arrow હોદ્દાઓની વિગત
     મોટરવાહન ખાતાના અધિકારીઓ માટેનો ગણવેશ નાયબ વાહન વ્યવહાર નિયામક, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મદદનીશ વાહન વ્યવહાર નિયામક, મદદનીશ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મોટર વાહનના ઇન્સ્પેકટર અને મદદનીશ....
Arrow લક્ષ્‍ય અને હેતુ
     અમો પ્રતિબધ્ સ ટેક્ષની કડક વસુલાત દ્વારા રાજય સરકારની આવક નિયમીત રાખવાના પ્રયાસ કરવા.....
Arrow પરિચય
     તાપી નદીના કિનારે આવેલું સુરત શહેર એ ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણાય છે. સુરત એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલ સમૃધ્ધ અને પ્રગતિશીલ જીલ્લો છે. સુરત જીલ્લામાં આવેલા ઉકાઇનું વિશાળ જળ સરોવર અને સુરતની પશ્ચિમે....
Arrow આવકની માહિતી
     અ.નં. વર્ષ વાર્ષિક આવક વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ખર્ચ (લાખમાં) 1. ૨૦૦૨-૨૦૦૩ ૫૮૪૦.૪૩ ૧૧૫.૪૭૦૦ ૨. ૨૦૦૩-૨૦૦૪ ૬૮૧૮.૯૧ ૧૨૦.૮૨૦૦ ૩. ૨૦૦૪-૨૦૦૫ ૮૨૦૧.૫૯ ૧૧૯.૫૦૪૩૨ ૪. ૨૦૦૫-૨૦૦૬ ૯૮૪૪.૬૧ ૧૪૩.૧૫૩૦૧,2006-07:10217.44,214.29....
Arrow જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા
     Sr. No. TYPE OF VEHICLES AS ON 31-12-2008 [1] [2] [3] 1. MOTOR CYCLE 1188440 2. AUTO RICKSHAW 69077, 3. JEEP 12463 4. PRIVATE AUTO RICK. 1956, 5. MOTOR CAR 144756, 6. TAXICAB 1878, 7. MAXI CAB 701, 8.STAGE CARRIAGE 106.........
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
એઆરટીઓ વ્યારા માહિતી
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 1171817 Last updated on 08-05-2017